Povinné informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění download - zip (44kb)

MENU Získávání informací na Obecním úřadu Tlumačov
Podání žádosti o poskytnutí informace
Lhůty při vyřizování žádosti
Odvolání proti rozhodnutí
Úhrada nákladů a sazebník

Podle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v platném znění rozlišujeme dvojí působnost obcí:

- samostatnou, to znamená správu záležitostí v obecním zájmu, pokud není svěřena kraji nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti nebo výkon státní správy správními úřady. Činností, kterou se tedy tato obec zabývá je spravování obecního majetku a hospodaření, ustanovení orgánů obce a dbání na dodržování zákonných norem pokud zákon nestanoví jinak

- přenesenou, to znamená, že obec vykonává státní správu ve věcech jí svěřených, například matrika, evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů apod.

Právní poměry obcí a měst upravují zákony č. 1/1993 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., v platném znění.

Získávání informací na Obecním úřadu Tlumačov

název a adresa:

Obecní úřad

Tlumačov 107

344 01 Domažlice

telefon: 379 778 231

e-mail:

podatelna(zavinac)obectlumacov.cz

starosta(zavinac)obectlumacov.cz (starosta obce)

úřední hodiny:

administrativa Po,Út,Čt,Pá 8.30 – 12.00 St 14.00 – 18.00

starosta nebo místostarosta Po, St 17.00 – 18.00

zveřejňování informací:

1. na úředních deskách v Tlumačově a na Filipově Hoře

2. místním rozhlasem

3. na webových stránkách obce

obsah zveřejňovaných informací:

1. zápisy ze zasedání zastupitelstva

2. obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

3. rozpočet obce roku minulého a současného

4. návrh rozpočtu obce na další období

5. zveřejnění záměru

 

Podání žádosti o poskytnutí informace

Žádost lze podat ústně nebo písemně.

Ústní žádost, na kterou není vyžádána písemná odpověď, se neeviduje, ostatní se evidují.

Písemná žádost, která je doručena Obecnímu úřadu je řádně zaevidována a předána k řešení kompetentnímu pracovníkovi k řešení.

Lhůta pro odpověď běží dnem, kdy byla žádost zaevidována.

Z podání musí být zřejmé, kdo je činí (jméno, příjmení, adresa žadatele, jeho podpis), jaká informace je požadována a kterému povinnému subjektu je určena (obecní úřad). Neobsahuje-li podání tyto údaje, není ve smyslu zákona č.1/1999 Sb., podáním a obecní úřad ho odloží. Je-li obsah žádosti nesrozumitelný, nebo je formulován příliš věcně, vyzve odpovědný pracovník žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neodpoví-li žadatel do 30 dnů, zpracovatel žádost zamítne.

V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obce, sdělí obec tuto skutečnost žadateli do 3 dnů po zaevidování.

 

Lhůty při vyřizování žádosti

poskytnutí informace - do 15 dnů od přijetí

prodloužení lhůty pro poskytnutí informace - až o 10 dnů

rozhodnutí o odepření informace - do 15 dnů od přijetí

odkaz žadatele na zveřejněnou informaci - do 7 dnů od přijetí

sdělení o odložení žádosti - do 3 dnů od přijetí

výzva k upřesnění žádosti - do 7 dnů od přijetí

lhůta pro upřesnění žádosti pro žadatele - do 30 dnů od výzvy

lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání odvolacímu orgánu

Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závažných důvodů, kterými jsou:

- vyhledávání a sběr potřebných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené

- vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

- konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnut nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

 

Odvolání proti rozhodnutí

- rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele

- odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se obecnímu úřadu, musí obsahovat jméno a příjmení žadatele a odůvodnění, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá

- v souladu s příslušným ustanovením zákona č.106/1999 Sb., obecní úřad neposkytuje takové informace, u nichž to zákon zakazuje, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností, ochrany soukromí a osobnosti, ochrany obchodního tajemství, ochrany důvěrnosti majetkových poměrů a v případě dalších omezení práva na informace

V souladu s tímto ustanovením obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace. Které se vztahují výlučně k vnitřním personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

Informace se neposkytují elektronickou poštou.

 

Úhrada nákladů a sazebník

Úhrada se provádí dle přiloženého sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací ve znění zákona č.106/1999 Sb.

1. Kopírování na kopírovacích strojích:

Jednostranně A4 - 3,- Kč, oboustranně - 6,-Kč

Jednostranně A3 - 6,- Kč, oboustranně - 12,-Kč

2. Technické nosiče:

Disketa 3,5“ - 20,-Kč/kus, CD-ROM - 60,-Kč/kus

3. Poštovní poplatky dle platných tarifů České pošty

4. Osobní náklady:

V případě, že bude nutno informaci vyhledat v archivu, účtuje se 40,-Kč /hodinu, to znamená 20,-Kč za každou i započatou půlhodinu

5. Celková sazba poplatku stanoví se součtem všech použitých položek, v případě užití i správního poplatku se účtuje i správní poplatek.

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Tlumačov dne 24.11.2006

Vypracoval: Jaroslav Konop - starosta obce

Oficiální stránky obce Tlumačov okres Domažlice
© 2006 Obec Tlumačov. Všechna práva vyhrazena. Design by seba@email.cz, webmaster vhorn@seznam.cz
čtvrtek 9. 4. 2020
svátek má Dušan
tisk