Dnes je 25. červen 2022 // Svátek má Ivan

Obsah stránky

Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 21.08.2020 do 21.08.2021 [ARCHIV]
Kategorie: Ostatní

Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu, který dne: 12.08.2020 podala společnost Silnice Horšovský Týn a.s., IČ: 45359164, se sídlem: Nad rybníčkem čp. 40, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát Domažlice, který k dané věci vydal své vyjádření č. j.: KRPP-87730-1/čj-2020-030106, ze dne: 12.08.2020, tímto opatřením obecné povahy zpracovaným ve smyslu § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona opatřením obecné povahy
stanoví
následující přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích.
1. DOTČENÉ ÚSEKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A ROZSAHY UZAVÍREK PROVOZU:
silnice III. tř. č. 1903,
A) v km staničení: 7,739 (křižovatka silnice III. tř. č. 1903 a silnice III. tř. č. 1907) -10,902 (křižovatka silnice III. tř. č.1903 a silnice III. tř. č. 0222a) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), délka: 3 163 m, částečné uzavírky provozu (střídavě jeden jízdní pruh vozovky silnice),
v: obci Kout na Šumavě a katastrálním území Kout na Šumavě a Mrákov;
B) v km staničení: 7,739 (křižovatka silnice III. tř. č. 1903 a silnice III. tř. č. 1907) -8,839 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), délka: 1 100 m, úplné uzavírky provozu (pro veškerý provoz),
v: katastrálním území Mrákov;

C) v km staničení: 8,839-10,902 (křižovatka silnice III. tř. č. 1903 a silnice III. tř. č. 0222a) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), délka: 2 063 m, úplné uzavírky provozu (pro veškerý provoz)
v: katastrálním území Mrákov a Kout na Šumavě;
to vše za účelem: provádění opravy silnice III. tř. č. 1903 v dotčeném úseku od křižovatky se silnicí III. tř. č. 1907 v: katastrálním území Mrákov po křižovatku se silnicí III. tř. č. 0222a v: obci Kout na Šumavě,
dle informativních schémat situací s vyznačením předmětných uzavírek provozu a objížděk, jež budou spolu s tímto stanovením přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích tvořit nedílnou přílohu rozhodnutí o povolení uzavírek provozu vydaného zdejším správním orgánem.
2. DRUHY PRACOVNÍCH MÍST: s delší dobou trvání.
3. STANOVENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO OZNAČENÍ PŘEDMĚTNÝCH UZAVÍREK PROVOZU A OBJÍŽDĚK:
viz přílohy: 4x kopie informativního schématu s vyznačením stanovených přechodných úprav
provozu na dotčených pozemnch komunikací;
6x kopie grafického schématu s vyznačením stanovených přechodných úprav provozu
na dotčených pozemních komunikacích (pouze pro částečné uzavírky provozu – ad a/);
jež budou jako příloha tohoto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích zveřejněny na úředních deskách včetně elektronických Městského úřadu Domažlice. Obecního úřadu Kout na Šumavě, Obecního úřadu Spáňov, Obecního úřadu Tlumačov a Obecního úřadu Mrákov.
4. PODMÍNKY, ZA KTERÝCH LZE PROVÉST STANOVENÉ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA
DOTČENÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH:
a) Veškeré dopravní značky a zařízení, které budou v rámci označení předmětných uzavírek provozu a objížděk použity, musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a na související předpisy (vzorové listy VL 6.1 – Svislé dopravní značky – schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 56/2019-120-TN/1 ze dne 19.07.2019, a vzorové listy VL 6.3 – Dopravní zařízení – schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 43/2017-120-TN/1 ze dne 9. února 2017).
b) Přechodné dopravní značení a zařízení v rámci označení předmětných uzavírek provozu a objížděk, jež je potřebné pouze v pracovní době, musí být v mimopracovní době zrušeno.
c) Stanovené přechodné dopravní značení a zařízení dotčených úseků pozemních komunikací musí být v případě potřeby odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací na předmětném pracovním místě a bezprostředně po jejich ukončení musí být neprodleně zrušeno.
d) Při instalaci stanovených dopravních značek a zařízení budou dodržována ustanovení „Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ - technické podmínky TP 66.
e) Stanovené dopravní značky budou provedeny výhradně jako reflexní třídy minimálně R 1 podle příslušných platných ČSN.
f) Navrhovatel zajistí odbornou instalaci stanoveného dopravního značení
g) Případné trvalé dopravní značky případně zařízení, které by byly se stanoveným přechodným dopravním značením v rozporu, budou dočasně zneplatněny.

Doba platnosti tohoto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích:
ad A)
1) od: 07.09.2020 do: 11.09.2020;
2) od: 14.09.2020 do: 18.09.2020;
3) od: 21.09.2020 do: 25.09.2020;
4) od: 28.09.2020 do: 02.10.2020;
5) od: 05.10.2020 do: 09.10.2020;
6) od: 12.10.2020 do: 16.10.2020;
7) od: 19.10.2020 do: 23.10.2020;
8) od: 26.10.2020 do: 30.10.2020;
9) od: 02.11.2020 do: 06.11.2020;
10) od: 09.11.2020 do: 13.11.2020;
11) od: 16.11.2020 do: 30.11.2020;
ad B)
1) od: 12.09.2020 do: 13.09.2020;
2) od: 19.09.2020 do: 20.09.2020;
3) od: 26.09.2020 do: 27.09.2020;
ad C)
1) od: 03.10.2020 do: 04.10.2020;
2) od: 10.10.2020 do: 11.10.2020;
3) od: 17.10.2020 do: 18.10.2020;
4) od: 24.10.2020 do: 25.10.2020;
5) od: 31.10.2020 do: 01.11.2020;
6) od: 07.11.2020 do: 08.11.2020;
7) od: 14.11.2020 do: 15.11.2020.
Odůvodnění:
Zdejší správní orgán obdržel návrh, kterým společnost Silnice Horšovský Týn a.s. navrhla stanovení přechodných úprav provozu na silnici III. tř. č. 1903 v souvislosti s potřebou uzavírek provozu na uvedené silnice v jejím úseku mezi obcemi Kout na Šumavě-Mrákov a souvisejících objížděk. Požadováno bylo upravit provoz v dotčeném úseku uvedené silnice s ohledem na provádění prací v rámci opravy dotčeného úseku předmětné silnice. Práce při opravě silnice lze z technického hlediska a hlavně hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu provádět pouze buď za částečných uzavírek (střídavě jeden jízdní pruh vozovky silnice) nebo za úplných uzavírek provozu (pro veškerý provoz), což zdejší správní orgán shledal jako konkrétní a opodstatněný důvod pro navržená omezení provozu.
K žádosti byla přiložena grafická příloha:
4x kopie informativního schématu s vyznačením stanovených přechodných úprav provozu na
dotčených pozemních komunikací;

6x kopie grafického schématu s vyznačením stanovených přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích (pouze pro částečné uzavírky provozu – ad a/).
Zdejší správní orgán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona projednal předmětný návrh přechodných úprav provozu na zájmových pozemních komunikacích s Policii České republiky, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, územním odborem Domažlice, dopravním inspektorátem Domažlice. Ve svém vyjádření daný příslušný orgán policie vyjádřil souhlas s daným návrhem předmětných přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích.
Zdejší správní orgán shledal, že jsou dány a dostatečně prokázány konkrétní důvody pro daná omezení provozu v dotčených úsecích zájmové pozemní komunikaci a že je dostatečně prokázáno naplnění účelu požadovaného záměru. Dále zdejší správní orgán shledal, že k dotyčným dopravním opatřením má docházet z důvodu důležitého veřejného zájmu a že tato opatření nejsou šikanózní ani samoúčelná.
A dále zdejší správní orgán ve své správní úvaze shledal, že všechny zákonem požadované podmínky pro realizaci stanovení dotyčných přechodných úprav provozu na předmětných pozemních komunikacích byly splněny.
Zdejší správní orgán nabyl přesvědčení, že předmětné přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích nejsou v rozporu s obecně platnými předpisy a s principy bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a rozhodl se požadované přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích stanovit, tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opatření obecné povahy.
Poučení:
Ve smyslu ustanovení § 171 správního řádu není závazné opatření obecné povahy právním předpisem ani rozhodnutím.
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po jeho vyvěšení na úředních deskách Městského úřadu Domažlice.
Toto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích je platné pouze spolu s povolením uzavírek provozu na zájmové pozemní komunikaci, jehož je nedílnou přílohou.
Stanovené přechodné dopravní značení lze instalovat jen po nabytí účinnost tohoto opatření
obecné povahy. Termín nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy je držitel povolení uzavírek provozu dotčené pozemní komunikace povinen si sám zjistit (informovat se u zdejšího správního orgánu).
Toto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích v případě, že by před jeho realizací došlo ke změně daného stavu a jeho okolností, pro které byly úpravy provozu stanoveny, pozbývá platnosti.
Stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od

obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích se dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona realizuje formou opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 171-174 správního řádu.
Toto stanovení přechodných úprav provozu na zájmových pozemních komunikacích obsahuje i jiné než uvedené druhy dopravních značek, přičemž zdejší správní orgán se z důvodu celkové přehlednosti daných dopravních opatření a v rámci efektivity svých správních postupů (procesní ekonomie) rozhodl je zahrnout do opatření obecné povahy.
Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy
Přílohy (10 příloh)
4x kopie informativního schématu s vyznačením stanovených přechodných úprav provozu na
dotčených pozemních komunikací
6x kopie grafického schématu s vyznačením stanovených přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích
Toto opatřen obecné povahy musí být ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšeno na úředních deskách úřadů dotčených obcí, a to po dobu nejméně 15 dní.


Přílohy

Název Soubor Velikost
priloha_813342308_2_45719_pril2_6284f25097f34.pdf pdf pdf 2 MB
priloha_813342308_0_45719_6284f2509834e.pdf pdf pdf 195 kB
priloha_813342308_3_45719_pril3_6284f25098519.pdf pdf pdf 1 MB
priloha_813342308_1_45719_pril pdf pdf 255 kB

Patička stránky