Dnes je 25. červen 2022 // Svátek má Ivan

Obsah stránky

Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ods [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 18.12.2020 do 31.12.2021 [ARCHIV]
Kategorie: Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Obec Tlumačov

Obecně závazná vyhláška

obce Tlumačov č.1/2020,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tlumačov

 

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém zasedání dne 17. 12. 2020 usnesením č. 72/6 schválilo na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Tlumačov a jejích částí (dále jen „obec“), včetně nakládání se stavebním odpadem1.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

2) Biologické odpady rostlinného původu.

3) Papír.

4) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů.

5) Sklo.

6) Kovy.

7) Nebezpečné odpady.

8) Objemný odpad.

9) Směsný komunální odpad.

10)Jedlé oleje a tuky2.

 

11) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obci Tlumačov jsou umístěny:

 

a) Na návsi u autobusové čekárny a to na

 

Papír.

Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů.

Sklo.

Kovy.

Jedlé oleje a tuky.

 

b) U kulturního domu

 

Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů.

 

c) V části obce Filipova Hora u č.p. 7. a Krásnice u autobusové čekárny.

 

Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů.

Sklo.

 

 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Papír, barva modrá.

b) Plasty, PET lahve a nápojové kartony, barva žlutá.

c) Sklo, barva zelená.

d) Kovy, barva šedivá.

e) Jedlé oleje a tuky, černá.

 

 

 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

5) Biologické odpady rostlinného původu jsou odkládány na místo pro odložení u bažantnice MS Tlumačov odděleně větve a bioodpad. Místo je příslušně označeno.

 

6) Na místo pro odložení odpadů rostlinného původu je zakázáno odkládat směsný, objemový, nebezpečný a stavební odpad.

 

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu3 je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

 

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 

3) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

 

2) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 17. 4. 2015.

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2020.

 

 

----------------------------------- -----------------------------------

Josef Hruška Miroslav Kabourek

místostarosta starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Přílohy

Název Soubor Velikost
vyhlaska-1-2020 pdf pdf 611 kB

Patička stránky